ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(တကသ)၏ ဂႏၳ၀င္အုိးေ၀ မဂၢဇင္းမ်ား – လွျမင့္(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

ကုိေအာင္ဆန္းကိုယ္ တုိင္လုိက္လံ၍ “အုိးေ၀အတြက္ ေဆာင္းပါးေတြေရးၾကဗ်ာ။ ေရးခ်င္တာေရး က်ဳပ္ တာ၀န္ခံတယ္။ ခ်စ္ေရးႀကိဳက္ေရး မလုိခ်င္ဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြ တုိးတက္မႈကုိေရး၊ က်ဳပ္မ်က္ႏွာ မလုိက္ဘူး ေကာင္းတာဆုိထည့္မွာပဲ”ဟု …

(4-21)-024ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ(တကသ)၏ အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ အုိးေ၀မဂၢဇင္းသည္ ရန္ကုန္ တကၠ သုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(တကသ) စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၁၉၃၁ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ထုတ္ ေ၀ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (တကသ)ႏွင့္ အုိးေ၀မဂၢဇင္းႀကီး တုိ႔ကုိ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ဖြားဖက္ေတာ္ဟူ၍ တင္စားေခၚဆုိခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (တကသ)သည္ အုိးေ၀မဂၢဇင္းကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ထုတ္ေ၀ႏုိင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ အယ္ဒီတာႏွင့္ အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ကုိ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးအပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ(တကသ)စတင္တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၃၁ခုႏွစ္မွစတင္၍ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(တကသ)အသင္းႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အေဆာက္အအုံႀကီး ၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၁ႏွစ္ကာလ အတြင္း၌ အုိးေ၀ မဂၢဇင္းႀကီးကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ထုတ္ေ၀ႏုိင္ရန္ အုိးေ၀မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခက္အခဲအတားအဆီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ ထုတ္ေ၀ျခင္း မျပဳႏုိင္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ အုိးေ၀မဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႀကီးကုိမူ ၁၉၃၁ခုႏွစ္မွသည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္မပ်က္ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။…

၁၉၃၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း၃၁ ႏွစ္ကာလအတြင္း၌ အုိးေ၀မဂၢဇင္းႀကီး၏ ႏွစ္ပတ္လည္ စာေစာင္ မ်ားထုတ္ေ၀မႈ သမုိင္းမွတ္တမ္းအစအဦးအျဖစ္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၁)ကုိစတင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ေရွးဦးစြာအုိးေ၀မဂၢဇင္းဟူ၍ အမည္မတြင္ေသးဘဲ အုိးေ၀စာေစာင္ဟူ၍ ထြက္ရွိခဲ့သည္။ ဓား သြားထက္ ကေလာင္သြားထက္သည္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ လက္စြဲျပဳခဲ့သည္။ အယ္ဒီတာအျဖစ္ကုိ လွေမာင္ (ဘီအက္စီ)က တာ၀န္ယူခဲ့သည္ဟု မွတ္သားသိရွိရသည္။

၁၉၃၁ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ အုိးေ၀ႏွစ္ပတ္လည္ မဂၢဇင္းမ်ားအနက္ ျမန္မာ့နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးသမုိင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ(တကသ)သမုိင္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဂႏၳ၀င္ေျမာက္အုိးေ၀မဂၢဇင္းဟူ၍ သမုိင္းဥဒါန္းတင္ခဲ့ေသာ အုိးေ၀မဂၢဇင္းႀကီးမ်ားမွာ-

““၁၉၃၅-၃၆ ခုႏွစ္ထုတ္အုိးေ၀မဂၢဇင္း (အတြဲ-၅၊အမွတ္-၁)၊ ၁၉၄၇-၄၈ ခုႏွစ္ထုတ္ အုိးေ၀မဂၢဇင္း (အတြဲ-၉၊ အမွတ္-၁)ႏွင့္ ၁၉၅၉-၆၀ျပည့္ႏွစ္ထုတ္ အႏွစ္ ၃၀ျပည့္ အိုးေ၀မဂၢဇင္းႀကီးတုိ႔ျဖစ္သည္ဟူ၍ သမုိင္း ပညာရွင္ မ်ားမိန္႔ဆုိသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းဂႏၳ၀င္အုိးေ၀(ႏွစ္ပတ္လည္) မဂၢဇင္းႀကီးမ်ားအနက္ ၁၉၃၅-၃၆ ခုႏွစ္ အုိးေ၀မဂၢဇင္း ေကာ္မတီတြင္ အယ္ဒီတာကုိေအာင္ဆန္းႏွင့္ အမႈေဆာင္ကုိသိန္းတင္ (ညိဳျမ)တုိ႔ ဦးေဆာင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ အုိးေ၀မဂၢဇင္း (အတြဲ၅၊ အမွတ္-၁)သည္ အထူးျခားဆုံးႏွင့္ ဂႏၳ၀င္ထင္ရွားေသာ သမုိင္း၀င္ အုိးေ၀ မဂၢဇင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၃၆ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ အုိးေ၀မဂၢဇင္းႀကီး၏ ျမန္မာ့နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး သမုိင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(တကသ)အသင္းႀကီး၏ သမုိင္း၀င္ ဂႏၳ၀င္ေျမာက္ သမုိင္းတင္ျဖစ္ရပ္ကုိ ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း တည္းျဖတ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၳဳပၸတိ္ၱစာအုပ္တြင္ အုိးေ၀ႏွင့္ သပိတ္ႀကီးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဤသုိ႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

““ဥကၠ႒ကုိႏုအမွဴးျပဳေသာ သမဂၢအမႈေဆာင္တက္ေသာႏွစ္တြင္ သမဂၢမွမဂၢဇင္း တစ္ေစာင္ထုတ္ေ၀ရန္ စုိင္း ျပင္းၾက၍အုိးေ၀ဟု အမည္ေပးကာ ကုိေအာင္ဆန္းကိုယ္တုိင္ လုိက္လံ၍ “အုိးေ၀အတြက္ ေဆာင္း ပါးေတြ ေရးၾကဗ်ာ။ ေရးခ်င္တာေရး က်ဳပ္တာ၀န္ခံတယ္။ ခ်စ္ေရးႀကိဳက္ေရး မလုိခ်င္ဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြ တုိးတက္ မႈကုိေရး၊ က်ဳပ္မ်က္ႏွာမလုိက္ဘူး ေကာင္းတာဆုိထည့္မွာပဲ”ဟုဆုိ၍ေဆာင္းပါးမ်ား ေတာင္းေလ၏။

အုိးေ၀ထြက္လာေသာအခါ Hell Hound at Large ေခၚ ေခြးသရမ္းႀကီးလြတ္ေနသည္ဆုိေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ ေစာင္ပါလာ၏။ မည္သူ႕ကုိ ရည္ရြယ္ေရးသည္ကုိ ေျပာစရာမလုိ။ တကၠသုိလ္နယ္ပယ္တြင္ သိမ့္သိမ့္တုန္ သြား ေစ၏။ အနာေပၚတုတ္က်သည့္အတူ နာသူနာၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံ အစီရင္ခံသျဖင့္ အေရးယူ၏။ ေဆာင္းပါး အတြက္မူ ကုိေအာင္ဆန္းတာ၀န္ခံသျဖင့္ ကိုေအာင္ဆန္းထံ အာဏာပုိင္တုိ႔က အက်ပ္ကုိင္၏။ ကုိေအာင္ဆန္း သည္ တာ၀န္ကုိ တာ၀န္ခံပီသစြာ ရဲရင့္စြာယူထား၏။ အာဏာပုိင္တုိ႔အား အေလွ်ာ့မေပးေရးသူကုိ ထုတ္ေဖာ္ မေျပာသျဖင့္။ သမဂၢႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတုိ႔ အေရးဆုိပြဲျပင္းထန္ခဲ့ရာမွ ကုိေအာင္ဆန္းေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ခံ ရ၏။ သမဂၢဥကၠ႒ကုိႏုကုိလည္း အေရးယူသျဖင့္ သမဂၢေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿဗိတိသွ်အာဏာပိုင္ တုိ႔အတုိက္ အခံျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၃၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ သပိတ္ႀကီးေမွာက္လုိက္၏။ မာလိန္မွဴးကုိႏုႏွင့္ ပဲ့ကုိင္ ကိုေအာင္ ဆန္းတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ သပိတ္ကရ၀ိတ္ ေဖာင္ေတာ္ႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္တစ္ခြင္ၿပဲၿပဲစင္ေအာင္ အႏွံ႔ အျပားရြက္တုိက္ခဲ့၏။ အနယ္နယ္က ေက်ာင္းသားမ်ားပါ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾက၏။ ေရွးက သပိတ္မ်ဳိးမဟုတ္။ အႀကံသစ္၊ ၪာဏ္သစ္၊ ေျခလွမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲအေရးဆုိေသာ သပိတ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့၏။

၁၉၄၇-၄၈ခုႏွစ္အတြက္ အုိးေ၀မဂၢဇင္း ေကာ္မတီကထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ အုိးေ၀မဂၢဇင္းသည္ အုိးေ၀ မဂၢဇင္းသမုိင္း၏ ဂႏၳ၀င္မဂၢဇင္းအျဖစ္ သမုိင္း၀င္ထင္ရွားခဲ့သည္။ အတုိင္ပင္ခံ စာတည္းအျဖစ္ ဆရာႀကီးဦး၀န္ (မင္းသု၀ဏ္)ႏွင့္ စာတည္းအျဖစ္ ေမာင္ေမာင္တုိ႔က တာ၀န္ခံထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ယင္းမဂၢဇင္းသည္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးအထူးထုတ္ အုိးေ၀မဂၢဇင္းႀကီးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ မဂၢဇင္း၏ မ်က္ႏွာဖုံးကို ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအုံအတြင္းမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားထြက္လာၾကပုံကုိ ပန္းခ်ီ ဆရာ ႀကီး ဦးဘၾကည္၏ လက္ရာျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည္။ အတြင္းဖုံး၌ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံအုိးေ၀ (၁၉၄၈ခု၊ ႏွစ္လည္စာေစာင္) ဟူေသာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ The official Organ of the Rangoon University Students Union 1948 ဟူေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ လည္း ေကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တကသဥကၠ႒ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္ႏုတုိ႔၏ပုံမ်ားကုိ စာမ်က္ႏွာျပည့္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဖြင့္ကဗ်ာအျဖစ္ ဆရာႀကီးဦး၀န္ (မင္းသု၀ဏ္)၏-

““အုိးေ၀တဲ့ညံညံ၊ ေရႊေဒါင္းပ်ဳိ ေတာင္ညိဳဦးမွာလ၊ က်ဴးရင့္ျမည္သံ။ ေအာင္ပြဲရယ္ခံ ၊ႏုိင္ငံတဲ့သာေရး၊ ေရႊဗဟုိရ္ စည္ေတာ္ ရြမ္းခ်ိန္မုိ႔၊ ခြန္းခ်ဳိဆက္ေတး”” ဟူေသာ ခြန္းဆက္ကဗ်ာကို ေဖာ္ျပခဲ့၏။ ထုိ႔ျပင္ အုိးေ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီ တာေဟာင္းကုိေအာင္ဆန္း ေရးသားခဲ့ေသာ အႏုိင္မခံဟူေသာ ေဆာင္းပါးကုိလည္း ဤသုိ႔ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ငါ့အားဖုံးလႊမ္းထားေသာ လကြယ္သန္းေခါင္ ဤေမွာင္မုိက္အတြင္းမွေန၍ အႏုိင္မခံ အ႐ႈံးမေပးတတ္ေသာ ငါ၏စိတ္ကုိ ဖန္ဆင္းေပးသည့္ နတ္သိၾကားတုိ႔အား ငါေက်းဇူးဆုိပါ၏။

ေလာကဓံတရား၏ လက္ဆုပ္တြင္းသုိ႔ ဘယ္လုိပင္ က်ေရာက္ေနရေသာ္လည္း ငါမူကားမတုန္မလႈပ္၊ မငုိ မေႂကြး။ ကံတရား၏ ႐ုိက္ပုတ္ျခင္းဒဏ္ခ်က္တုိ႔ေၾကာင့္ ငါ၏ဦးေခါင္းသည္ ေသြးသံတုိ႔ျဖင့္ရဲရဲနီ၏၊ ညြတ္ ကာ မညြတ္။ ဤေလာဘ၊ ေဒါသတုိ႔ႀကီးစုိးရာဌာန၏ အျခားမဲ့၌ကား ေသျခင္းတရားသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ငံ့လင့္လ်က္ရွိ၏။ သုိ႔ပင္မူ ငါ့အားမတုန္လႈပ္သည္ကုိ ေတြ႕ရအံ့။ ေနာင္ကုိလည္း ဘယ္ေတာ့မွ် မေၾကာက္ သည္ကုိသာေတြ႕ရအံ့။ ငါသာလွ်င္ ကံ၏အရွင္သခင္ျဖစ္၍ ငါသာလွ်င္ ငါ့စိတ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ေတာ့၏။

၁၉၄၈ခုႏွစ္ထုတ္ အုိးေ၀ႏွစ္ပတ္လည္ မဂၢဇင္းႀကီး၌ ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ““ပန္းပဲရြာမွာ အပ္ေရာင္း ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းရမည္””ဟူေသာေဆာင္းပါး၊ ဆရာ ႀကီးမင္းသု၀ဏ္၏ “သာဓုသံကဗ်ာ”၊ ကဗ်ာ ဆရာမႀကီး ေငြတာရီ၏“ခ်စ္သက္” ကဗ်ာမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးမင္း သု၀ဏ္ (ဦး၀န္)၏“သာဓုသံ” ကဗ်ာတြင္-

““ေဒါင္းပ်ဳိထိုးဆြပ္၊ ဘယ္ညာခြပ္၍၊ လြတ္လပ္ရေလ၊ တုိ႔တေတြသည္၊ အုိးေ၀ေက်းဇူးပါတကား။ အုိးေ၀ေက်းဇူး၊ မထိမ္ ျမဴးဘဲ၊ ခါဦးေကာဇာ၊ဤအခါတြင္၊ သာဓု ေခၚၾကပါ ကုန္ေလာ့။ သာဓုသံတြင္၊ ေသာတ ဆင္၍၊ အသင္ ေဒါင္းငယ္၊ ျမန္မိမယ္ကုိ၊ သက္ႏွယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေစေသာ””ဟူ၍ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အုိးေ၀မဂၢဇင္းႀကီး၏ ဂုဏ္ရည္၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢႀကီးႏွင့္ အုိးေ၀မဂၢဇင္း၏ ဂုဏ္ရည္ကိုေဖာ္က်ဴးဖြဲ႕ဆုိ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

၁၉၅၉-၆၀ျပည့္ႏွစ္အတြက္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ အုိးေ၀(ႏွစ္ပတ္လည္)မဂၢဇင္းသည္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢႀကီး၏ အႏွစ္(၃၀)ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ အထူးစာေစာင္ႀကီး ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ အျဖစ္ ကုိေအာင္သိမ္းႏုိင္၊ အတြင္းေရးမွဴးကုိထြားစိန္၊ ေငြထိန္း (ဘ႑ာေရးမွဴး) ကုိဗေဆြေလးတုိ႔က တာ၀န္ခံ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ယင္းမဂၢဇင္း၏ အဖြင့္ကဗ်ာအျဖစ္ ၁၉၄၇-၄၈ခုႏွစ္ အုိးေ၀ႏွစ္လည္မဂၢဇင္းတြင္ ဆရာႀကီးဦး၀န္ (မင္းသု၀ဏ္)ေရးဖြဲ႕တင္ျပခဲ့ေသာ ““သာဓုသံ”” ကဗ်ာကိုျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္(ေခါင္းႀကီး)အျဖစ္ အႏွစ္သုံး ဆယ္ခရီး၀ယ္ဟူေသာ ေခါင္းစီးျဖင့္ ဤသုိ႔ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

““တကၠသုိလ္သမဂၢ၏ အႏွစ္၃၀ ခရီးသည္ ႐ုန္းကန္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္းမ်ား၏ႁပြမ္း၏။ ေက်ာင္းသား ျပည္သူတုိ႔ အက်ဳိးကုိ ဦးထိပ္ထားေသာ သမဂၢတည္တံ့ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရေသာ ခရီးလမ္းျဖစ္သည္။ ရန္သူ၏ ထုိးႏွက္ ခ်က္ျဖင့္ ဦးေခါင္းထက္မွ ေသြးစက္စက္ယုိခဲ့ဖူး၏။ ႐ုန္းကန္ရသျဖင့္ အသားအေရမြမြေၾကကာ သေျပ ေရာင္ထခဲ့ ဖူး၏။ သုိ႔ေသာ္ ဦးမညြတ္ခဲ့။ ေဒါင္းပ်ဳိထုိးဆြပ္၊ ဘယ္ညာခြပ္၍၊ လြတ္လပ္ရေလ၊ တုိ႔တေတြသည္၊ အုိးေ၀ ေက်းဇူးပါတကား။

ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ ေက်းကၽြန္ ဘ၀၀ယ္ သမဂၢသည္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ရင္၀ယ္ပုိက္ကာ တုိက္ခုိက္ေရး သမားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လႈံ႔ေဆာ္ေရးတပ္ဦးအျဖစ္ လည္းေကာင္းတာ၀န္ကုိထမ္းေဆာင္ခဲ့၏။ သမဂၢအစဥ္၌ ပင္လွ်င္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကေလသည္။ ေဂ်ာ့ဘုရင္ မင္းျမတ္ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ကုိပစ္၍ တုိ႔ဗမာ သီခ်င္းသစ္ျဖင့္စတင္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ၾက၏။၁၉၃၆-၃၈ခု အေရးေတာ္ပုံမ်ားသည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ သမုိင္း ၀ယ္ အေရးပါသည့္ မွတ္တမ္းတင္က႑ႀကီးမ်ား ပင္ျဖစ္ေလသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံဘ၀၌သမဂၢသည္ မၿပီးဆုံးေသးေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ရ၏။ သမဂၢအတြက္ ဆက္လက္ကာကြယ္ျခင္းျပဳခဲ့ရ၏။ ၁၉၅၃ခု ေအာက္တုိဘာ အေရးေတာ္ပုံ၊ ၁၉၅၉-၆၀ ျပည့္ႏွစ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ စစ္ၿပီးေခတ္ သမဂၢလုပ္ငန္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပ သည္။

ရာဇ၀င္ေပးတာ၀န္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ႀကိဳးပမ္းရင္း အမ်ဳိးသားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၅၈ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေက်ာင္း သားမ်ားႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးတည္ေဆာက္ရန္ အေျခခံအစပင္ ျဖစ္ေလသည္။ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာလတြင္ လည္းေကာင္းသမဂၢသည္ ေက်ာင္းသားျပည္သူအတြက္ ထက္ျမက္ေသာ လက္နက္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္သုံးဆယ္တည္တံ့ခဲ့ေသာ သမဂၢသည္ ဆက္လက္တည္တံ့ရန္ ႀကိဳးပမ္းရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ႏွင္ႏွင္ ရာဇ၀င္တြင္ခဲ့ေသာ သမဂၢသည္ ၁၉၆၁ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ ၃၀တင္းတင္းျပည့္ ေလၿပီ။ သမဂၢသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းသား ျပည္သူ အက်ဳိးကုိထမ္းရြက္ရင္း ျမန္ျပည္နယ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္သာ ျဖစ္ေပသတည္း။

ယင္းသုိ႔ သမုိင္းရာဇ၀င္တင္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ တကၠသုိလ္သမဂၢအသင္းႀကီး (တကသ)ႏွင့္ ေဒါင္းအုိးေ၀ မဂၢဇင္း ႀကီး၏ ဂုဏ္ရည္ကုိစာေပ၊ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီး ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းက ““တကၠ သုိလ္သဘင္ သမဂၢအသင္းဆီက၊ အဆက္သမၼတမင္းေတြနဲ႔၊ ၾတင္း – န၀င္း- ေကာင္းမ်ဳိးအေထြေထြ၊ အုိကြယ္-တက္-မကြ၊ အတင္းေဟ့လုိ႔၊ အကြက္က် နင္း-နင္းၿပီး၊ ခက္သမွ်ရွင္း ေပးမည့္၊ သတင္း-ေဒါင္းအုိးေ၀ -။

အုိေဖေမာင္တင္ရဲ႕ ေအာင္မ်ဳိ႕အလွဲ႕အထက္ဟုိ ယခင္ကဲ့သုိ႔၊ ကနက္ဗဟုိရ္ပလႅင္ ေျပာင္းရမွာက၊ ေနာင္သုိ႔ တကယ္ေအာင္ဖုိ႔ တပဲ့(တပည့္)ေတြနဲ႔ေၾသာ္- ေမာင္တုိ႔ရဲ႕ တကၠသိုလ္သခင္ေက်ာင္းဟူေသာ တကၠသုိလ္ သမဂၢအသင္းႏွင့္ေဒါင္း အုိးေ၀မဂၢဇင္းႀကီးဘြဲ႕၊ အလကၤာ မဟာေလးခ်ဳိးႀကီးျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ ဖြဲ႕ဆုိခဲ့ သည္။

အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (တကသ)ႏွင့္ အုိးေ၀မဂၢဇင္းႀကီးသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ လုံး၀ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။

က်မ္းကုိး

၁။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတိ္ၱ (သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းတည္းျဖတ္)

၂။ သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းေလးခ်ဳိး ေပါင္းခ်ဳပ္(ပထမတြဲ) (ေရႊကုိင္းသား)

၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား သမုိင္း (၁၉၃၀-၁၉၆၂) (တင္ႏုိင္တုိး)

၄။ အိုးေ၀မဂၢဇင္း(ႏွစ္ပတ္လည္စာ ေစာင္မ်ား) (၁၉၃၅-၃၆ခုႏွစ္ထုတ္၊ ၁၉၄၇-၄၈ခုႏွစ္ထုတ္။ ၁၉၅၉-၆၀ခုႏွစ္ ထုတ္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s